Giới thiệu chung 

          Khoa Cơ bản được xây dựng và hình thành từ năm 2007. Sau bảy năm thành lập, khoa không ngừng lớn mạnh, đảm nhận vai trò quan trọng trong giảng dạy và đào tạo của nhà trường.

        Khoa có nhiệm vụ giảng dạy tất cả các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương như Lý luận chính trị, Tâm lý Giáo dục, Ngoại ngữ, Tiếng việt thực hành, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng An ninh nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận kiến thức chuyên ngành một cách hiệu quả nhất.

         Khoa gồm bốn tổ bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Tâm lý Giáo dục, Bộ môn Giáo dục thể chất- Quốc phòng An ninh. Khoa có 37 cán bộ giảng viên, trong đó  gần 80% trình độ từ thạc sĩ trở lên. Tính đến thời điểm hiện tại, khoa có 1 Tiến sĩ, 7 Nghiên cứu sinh, 20 Thạc sĩ và 9 Cử nhân.

Liên kết web